ΕΓΚΑΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ

Η αντιμετώπιση του εγκαύματος γίνεται σε ειδικές νοσοκομειακές μονάδες με βάση τις αρχές του ATLS (Advanced Trauma Life Support) και με πρωτόκολλα που εστιάζουν  στην έκταση, το βάθος και τη φύση του εγκαύματος.  Ο εγκαυματίας είναι βαρέως πάσχων και πολλές φορές απειλείται η ζωή του, επειδή προκαλείται όχι μόνο επιφανειακή βλάβη στο δέρμα αλλά συστηματική και γενικευμένη φλεγμονή σε όλο το σώμα.

Πολύ σύντομα -σε αυτή την ενότητα- θα αναλυθεί ο ρόλος του Πλαστικού Χειρουργού στην αντιμετώπιση των εγκαυμάτων, και των ουλών που αυτά καταλείπουν.